ความเป็นมาสถาบันพลาสติก
เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 พร้อมหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก อันประกอบไปด้วย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก
สถาบันพลาสติกจึงมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการและภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
สถาบันพลาสติกมุ่งหวังเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่
 • ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิจัยและพัฒนา วัตถุดิบ/ห้องทดสอบ กระบวนการการผลิต
 • พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
 • ส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด
 • สนับสนุนการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
วิสัยทัศน์ของสถาบันพลาสติก (Vision)
“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน” (Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver)
พันธกิจของสถาบันพลาสติก (Mission)
เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบพร้อมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สถาบันพลาสติกในฐานะหนึ่งในฟันเฟืองของกระบวนการพัฒนาจะมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
 • มุ่งมั่นที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา (Think Tank) ให้กับหน่วยงานที่กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดสายโซ่มูลค่า ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อนำไทยสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียน
 • มุ่งมั่นเป็นหน่วยปฏิบัติการ ที่จะดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก