คณะกรรมการสถาบันพลาสติก
 • นายโกศล ใจรังษี
  ประธานคณะกรรมการสถาบันพลาสติก
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
  กรรมการ
 • นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  กรรมการ
 • นายนำศักดิ์ ชุณหจุฑา
  กรรมการ
 • นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
  กรรมการ
 • นายวัลลภ ลีวิวัฒนาพรชัย
  กรรมการ
 • นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์
  กรรมการ
 • นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
  กรรมการ
 • นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์
  กรรมการและเลขานุการ